Aktualności w prawie

09.01.2018

Z dniem 01 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566).

Zgodnie z art. 217 ust. 13 ustawy Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi.  Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.

Powyższe oznacza konieczność rozbicia transakcji na dwa etapy:

1. umowę warunkową, po zawarciu której notariusz zawiadamia właściwego starostę o jej treści,

2. umowę przenosząca własność - zawieraną przez strony po złożeniu przez starostę oświadczenia, że nie korzysta z prawa pierwokupu lub po upływie terminu jednego miesiąca od dnia otrzymania przez starostę zawiadomienia o treści umowy warunkowej.

22.11.2017

Możliwość skutecznego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin 6 miesięcy określony w art. 1015 § 1 k.c.

W dniu 19 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął uchwałę (III CZP 48/17), zgodnie z którą ​w postępowaniu o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 690 § 1 k.p.c.) sąd nie bada twierdzenia wnioskodawcy, że jest spadkobiercą.

20.10.2017

Upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, a wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu.

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 11/17), zgodnie z którą upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.