Aktualności w prawie

12.03.2018

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 07 marca 2018 roku (sygn. akt II FSK 576/16) 5-letni termin, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, powinien być liczony nie od daty podpisania aktu notarialnego, lecz od wpisu do księgi wieczystej. Zasada ta, według NSA, ma zastosowanie do sytuacji, gdy wpis do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny (np. w przypadku nabycia na rynku pierwotnym odrębnej własności lokalu).

09.01.2018

Z dniem 01 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566).

Zgodnie z art. 217 ust. 13 ustawy Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi.  Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.

Powyższe oznacza konieczność rozbicia transakcji na dwa etapy:

1. umowę warunkową, po zawarciu której notariusz zawiadamia właściwego starostę o jej treści,

2. umowę przenosząca własność - zawieraną przez strony po złożeniu przez starostę oświadczenia, że nie korzysta z prawa pierwokupu lub po upływie terminu jednego miesiąca od dnia otrzymania przez starostę zawiadomienia o treści umowy warunkowej.

22.11.2017

Możliwość skutecznego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin 6 miesięcy określony w art. 1015 § 1 k.c.

W dniu 19 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął uchwałę (III CZP 48/17), zgodnie z którą ​w postępowaniu o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 690 § 1 k.p.c.) sąd nie bada twierdzenia wnioskodawcy, że jest spadkobiercą.

20.10.2017

Upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, a wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu.

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 11/17), zgodnie z którą upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.