Kancelaria Notarialna Łódź

dr Anna Marciniak-Sikora

W naszej Kancelarii Notarialnej łączymy najlepsze tradycje polskiego notariatu z nowym, dynamicznym obliczem Łodzi. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam zapewnić najwyższą jakość dokonywanych czynności notarialnych, przy zachowaniu dbałości o bezpieczeństwo powierzonych nam spraw.

Nasze działania koncentrują się na:

 • profesjonalnym, merytorycznym i skutecznym rozwiązywaniu problemów prawnych naszych klientów,
 • szybkiej i sprawnej obsłudze,
 • indywidualnym podejściu do każdego klienta,
 • zagwarantowaniu bezpieczeństwa dokonywanych czynności,
 • zapewnieniu poufności przekazywanych informacji i dokumentów.

Notariusz dr Anna Marciniak-Sikora
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki prawne

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Rodzaje czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1796 z późn. zm).

Zgodnie z powyższą ustawą notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (w szczególności umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości, umowy zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości, umowy o dożywocie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowy deweloperskie, ustanowienie hipoteki, służebności, umowy przedwstępne, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty, umowy majątkowe małżeńskie,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza poświadczenia (w szczególności poświadczenia kopii z okazanym dokumentem, poświadczenia podpisu, daty pewnej, pozostawania przy życiu)
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły (w szczególności protokoły przyjęcia albo odrzucenia spadku, protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych, protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy, Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych, protokoły z treści strony internetowej, odczytania sms),
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji, działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego zaś czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne stanowią bezpieczną alternatywę dla postępowania sądowego, pozwalając osobom zainteresowanym zgodnie, szybko i skutecznie rozwiązać zaistniały problem.