Aktualności w prawie

1.04.2018


Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszły zmiany w zakresie podatku od osób fizycznych, łagodzące zasady płatności podatku dochodowego, w razie sprzedaży nieruchomości gruntowej lub lokalu otrzymanego w spadku. Więcej informacji w artykule >>>


Notariusz Łódź


21.03.2018

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.2017.1468 ze zm.), zwaną „ustawą deweloperską”, mającą zwiększyć zabezpieczenie kupujących domy lub lokale przed negatywnymi skutkami upadłości dewelopera. Więcej informacji w artykule >>>


Notariusz Łódź14.03.2018

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym pośrednim między własnością a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Użytkowanie wieczyste jest ustanawiane na gruncie należącym do Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego. Na jego podstawie użytkownik wieczysty mógł korzystać z nieruchomości przez określony czas, za co uiszcza opłaty roczne. Jednak z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów, stosownie do przepisów ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716). Więcej informacji w artykule >>>


Notariusz Łódź21.08.2018

W dniu 22 maja 2018 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 102/17), zgodnie z którą, złożenie przez rodziców oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. termin nie może skończyć się przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu postępowania, oświadczenie małoletniego spadkobiercy powinno być złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął.


Notariusz Łódź


14.08.2018

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2018 roku (FSK 700/16, II FSK 701/16), moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn, należny z tytułu otrzymania przez podatnika zachowku (najczęściej w postaci otrzymanego świadczenia pieniężnego) może się różnić od momentu nabycia prawa do zachowku. Nabycie prawa do zachowku następuje z chwilą otwarcia spadku, natomiast obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje w momencie zaspokojenia roszczenia lub jego części. Zatem moment powstania obowiązku podatkowego jest późniejszy niż moment nabycia prawa do zachowku i to od tego późniejszego momentu należy liczyć bieg terminu na złożenie zeznania we właściwym urzędzie skarbowym.


Notariusz Łódź


12.03.2018

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 07 marca 2018 roku (sygn. akt II FSK 576/16) 5-letni termin, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, powinien być liczony nie od daty podpisania aktu notarialnego, lecz od wpisu do księgi wieczystej. Zasada ta, według NSA, ma zastosowanie do sytuacji, gdy wpis do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny (np. w przypadku nabycia na rynku pierwotnym odrębnej własności lokalu).


Notariusz Łódź


09.01.2018

Z dniem 01 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566).

Zgodnie z art. 217 ust. 13 ustawy Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi.  Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.

Powyższe oznacza konieczność rozbicia transakcji na dwa etapy:

1. umowę warunkową, po zawarciu której notariusz zawiadamia właściwego starostę o jej treści,

2. umowę przenosząca własność - zawieraną przez strony po złożeniu przez starostę oświadczenia, że nie korzysta z prawa pierwokupu lub po upływie terminu jednego miesiąca od dnia otrzymania przez starostę zawiadomienia o treści umowy warunkowej.


Notariusz Łódź


22.11.2017

Możliwość skutecznego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin 6 miesięcy określony w art. 1015 § 1 k.c.

W dniu 19 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął uchwałę (III CZP 48/17), zgodnie z którą ​w postępowaniu o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 690 § 1 k.p.c.) sąd nie bada twierdzenia wnioskodawcy, że jest spadkobiercą.


Notariusz Łódź


20.10.2017

Upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, a wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu.

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 11/17), zgodnie z którą upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.


Notariusz Łódź