Rodzaje czynności notarialnych

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Rodzaje czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1796 z późn. zm).

Zgodnie z powyższą ustawą notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne (w szczególności umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości, umowy zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości, umowy o dożywocie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowy deweloperskie, ustanowienie hipoteki, służebności, umowy przedwstępne, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty, umowy majątkowe małżeńskie,

- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

- podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

- sporządza poświadczenia (w szczególności poświadczenia kopii z okazanym dokumentem, poświadczenia podpisu, daty pewnej, pozostawania przy życiu)

- doręcza oświadczenia,

- spisuje protokoły (w szczególności protokoły przyjęcia albo odrzucenia spadku, protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych, protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy, Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych, protokoły z treści strony internetowej, odczytania sms),

- sporządza protesty weksli i czeków,

- przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji, działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

- składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego zaś czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne stanowią bezpieczną alternatywę dla postępowania sądowego, pozwalając osobom zainteresowanym zgodnie, szybko i skutecznie rozwiązać zaistniały problem. 

kancelaria@rejent-lodz.pl

☎ 42 630 21 09
☎ 42 639 72 31

Notariusz Łódź